Juridische mededeling

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als LCEN, vestigen we de aandacht van gebruikers en bezoekers op de site: zappestore.com  op de volgende informatie: 1. juridische informatie: Status van de eigenaar: LTD De eigenaar is: ZAPPESTORE LTD Postadres van de eigenaar: UW ADRES / BEDRIJFSADRES De maker van de site is: ZAPPESTORE LTD De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is: ZAPPESTORE LTD De verantwoordelijke voor de publicatie is: ZAPPESTORE LTD  

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon.
De webmaster is: ZAPPESTORE LTD Neem contact op met de webmaster: contact@zappestore.com De host van de site is: Shopify Inc. 126 York Street, Ottawa, Ontario, Canada K1N 5T5. 2. Presentatie en principe: Hierna te noemen: Gebruiker, bedoelen we: elke internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de site aangeboden door: ZAPPESTORE®. De site zappestore.com bevat een reeks diensten die in hun huidige vorm aan Gebruikers ter beschikking worden gesteld. Er wordt gespecificeerd dat gebruikers met hoffelijkheid en te goeder trouw moeten handelen jegens andere gebruikers, evenals jegens de webmaster van zappestore.com.  De zappestore.com- site wordt regelmatig bijgewerkt door ZAPPESTORE LTD    streeft ernaar om de meest nauwkeurige informatie op de site van UW SITE te bieden (onder voorbehoud van wijzigingen die zijn opgetreden sinds de site online werd gezet), maar kan de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie die op haar site wordt verspreid, noch die van zichzelf, noch die van externe partners die deze informatie verstrekken. De gebruiker erkent daarom deze informatie (die indicatief, niet-limitatief en aan verandering onderhevig is) op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. 3. Toegankelijkheid:de website zappestore.com is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, behoudens in geval van geplande of ongeplande onderbreking wegens onderhoudsredenen of in geval van overmacht.  Als het onmogelijk is om toegang te krijgen tot de Dienst, zal ZAPPESTORE ®  zich inspannen om de toegang tot de Dienst te herstellen en zal het zich inspannen om de gebruikers de data en tijden van de interventie mee te delen. Aangezien ZAPPESTORE ®   slechts een middelenverbintenis heeft, kan ZAPPESTORE ® niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de dienst. 4. Intellectuele eigendomsrechten:              

ZAPPESTORE LTD is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, zowel op de structuur als op de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software. volledige of gedeeltelijke reproductie van de site eutranstock.com.com, de weergave, wijziging, publicatie, volledige of gedeeltelijke aanpassing van een van deze elementen, ongeacht het medium of het gebruikte proces, zijn verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van ZAPPESTORE LTD, eigenaar van de site op het volgende e-mailadres  contact@zappestore.com, op straffe van vervalsing en vervolging in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende.

5. Hypertextlinks en cookies:

De zappestore.com -site bevat een bepaald aantal hypertextlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van ZAPPESTORE LTDZAPPESTORE LTD heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor de risico’s van illegale inhoud. De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan zappestore.com een ​​of meerdere cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd door zijn browsersoftware.       Een cookie is een gegevensblok dat de gebruiker niet identificeert, maar informatie vastlegt met betrekking tot zijn navigatie op de site.        

De browsersoftware kan worden geconfigureerd om de gebruiker te informeren over de aanwezigheid van een cookie en, indien nodig, om deze te weigeren, zoals beschreven op het volgende adres: www.cnil.fr.  De gebruiker kan echter de browser van zijn computer configureren om de installatie van cookies te weigeren, wetende dat het weigeren van de installatie van een cookie de toegang tot bepaalde diensten kan verhinderen.  Om cookies te blokkeren, typt u uw zoekmachine: blokkeer cookies in IE of Firefox en volg de instructies volgens uw versie.
6. Bescherming van eigendommen en personen – beheer van persoonsgegevens:
In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995, ZAPPESTORE LTD zappestore.com verzamelt
Op de site persoonsgegevens (in overeenstemming met artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) met betrekking tot de gebruiker, alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de website zappestore.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder bij het invoeren ervan. De gebruiker van zappestore.com wordt dan op de hoogte gesteld van zijn verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.
In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben.  Om dit recht uit te oefenen, dient u uw verzoek te sturen naar zappestore.com per e-mail: contact@zappestore.com of schriftelijk, naar behoren ondertekend, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd. Geen persoonlijke informatie van zappestore.com gebruiker      zonder medeweten van de gebruiker openbaar wordt gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden.  Alleen de aanvaarding van de aankoop van zappestore.com en de daaraan verbonden rechten, geeft de firmanaam toestemming om deze gegevens door te geven aan de potentiële koper die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen. Met betrekking tot de gebruiker van de website zappestore.com.  eutranstock.com voldoet aan de AVG (zie ons AVG-testbeleid).  
  
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Back to Top